Toimitusjohtajan katsaus

Tavoitteenamme on palauttaa CapMan kasvu-uralle vuonna 2013

Tavoitteenamme on palauttaa CapMan kasvu-uralle vuonna 2013

Kilpailtu mahdollisuuksien markkina

Pääomasijoitusalalla riitti haasteita vuonna 2012. Näistä erityisesti kilpailun kiristyminen varainhankinnassa vaikutti CapManin toimintaan. Markkinoilla oli vuoden lopussa ennätysmäärä rahastoja, joista varainhankinnan onnistuneesti päätökseen saattaneiden osuus oli alhaisin vuosiin. Hiljainen irtautumismarkkina puolestaan vähensi pääomanpalautuksia sijoittajille, mikä heikensi sijoittajien mahdollisuuksia tehdä uusia sitoumuksia rahastoihin. Vaikeasta markkinasta huolimatta saimme kuitenkin ensimmäisen varainhankintakierroksen päätökseen kymmenennessä buyout-rahastossamme. Yrityskauppa-aktiviteetti vilkastui vuoden 2012 loppupuolella erityisesti Pohjoismaissa, ja usealla toimialalla on havaittavissa selkeitä kasvun merkkejä. Myös Venäjän talous pysyi kasvu-uralla, ja onnistunut toimintamme Venäjällä kuvastaa tätä optimismia.

Pohjoismaat ovat selviytyneet velkakriisistä muuta Eurooppaa suhteellisesti paremmin. Pankkirahoituksen saatavuus yrityskauppoja varten oli pääsääntöisesti hyvä, mutta pienten ja keskisuurten yritysten lainansaantimahdollisuudet kuitenkin heikkenivät vuoden 2012 aikana kiristyneiden lainaehtojen johdosta. Pankkirahoituksen saatavuuden vaikeutuminen korostaa pääomasijoittajien asemaa yritysten kasvun tukemisessa. Muutokset sääntely-ympäristössä luovat mahdollisuuksia CapManin kaltaiselle, laajan sijoittajaverkoston omaavalle toimijalle. Vaikka kiristyvä sääntely ohjaa pankkien ja vakuutusyhtiöiden sijoitusallokaatioita, ovat pääomasijoitukset historiallisesti tuottaneet osakemarkkinaa paremmin ja sijoituslaji tukee mm. eläkerahastojen tuotto-odotuksia.

Strategian toteutus loppusuoralla

Haastavista olosuhteista huolimatta toteutimme johdonmukaisesti strategiaamme, joka perustuu yrittäjähenkisiin sijoitusalueisiin. Olemme jatkuvasti parantaneet tiimien edellytyksiä toimia itsenäisesti, ja toimintamallia viimeistellään vuoden 2013 aikana. Tärkeä osa strategian jalkauttamista on tiimien palkitsemisen kytkeminen saavutuksiin. Lisääntynyt liiketoiminnallinen vastuu antaa sijoitustiimeille entistäkin paremmat työkalut sekä kannustimet salkkujen arvonkehityksen maksimointiin. Olemme samalla toteuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä konsernitasolla ja karsineet ydinliiketoimintamme ulkopuolisia toimintoja. Säästöjen ja uusien rahastojen ansiosta arvioimme hallinnointipalkkioiden kattavan kulut vuoden 2013 toisesta puoliskosta alkaen.

Sijoitustiimien itsenäisyys nopeuttaa uusien tuotekokonaisuuksien muodostamista ja tarjoamista sijoittajille. Esimerkiksi uusi CapMan Credit-tiimi luo perustan myös muiden velkatuotteiden kehittämiselle mezzanine-tuotteiden ohessa.   

Olemme ottaneet ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat sekä hyviin hallinnointitapoihin liittyvät vaatimukset laajasti huomioon kaikissa toimintaprosesseissamme, mikä huipentui päätökseemme allekirjoittaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI:n). Tänä vuonna keskitymme vastuullisen sijoitustoiminnan mittareiden järjestelmälliseen kehittämiseen ja seurantaan kaikilla sijoitusalueilla.

Työmme tulokset näkyvät usein vasta vuosien kuluttua, mistä syystä toimintaamme tulisi arvioida pidemmillä sykleillä kuin neljännesvuosittain tai edes vuositasolla. Hiljainen listautumismarkkina, haasteellinen varainhankintaympäristö ja kokeneet ostajaehdokkaat ovat osa sitä vaativampaa toimintaympäristöä, jossa CapMan lähitulevaisuudessa toimii. Vuoden 2012 nettotuloksemme oli odotettu, mutta ei tyydyttävä. Hallituksen ehdotus olla maksamatta osinkoa vuodelta 2012 on osakekohtaiseen tulokseen nähden osinkopolitiikkamme mukainen.

Uudet rahastot avainasemassa vuonna 2013

Varainhankinta kolmella sijoitusalueella oli keskeisessä roolissa vuonna 2012. Varainhankintamme CapMan Buyout X -rahastoon jatkuu vuoden 2013 aikana ja keskittyy tällä hetkellä Länsi-Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Lähi-itään ja Aasiaan, pohjoismaisten institutionaalisten sijoittajien lisäksi. Varainhankinta CapMan Nordic Real Estate ja CapMan Russia II -rahastoihin edistyy. Uusien rahastojen myötä hallinnointipalkkioidemme minimitaso määräytyy useaksi vuodeksi eteenpäin, mikä luo vakaan pohjan toimintamme suunnittelulle ja kasvulle.

Onnistuneen varainhankinnan lisäksi vuoden 2013 päätavoitteemme ovat Hallinnointiliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen. Vahva paikallinen osaaminen, erinomaiset sijoittajasuhteet ja terävöitynyt liiketoiminnallinen fokus pohjustavat CapManin paluuta kasvu-uralle. Pitkälti loppusuoralla oleva arvonluontityö useassa kohdeyrityksessä luo lisäksi hyvät edellytykset voitonjako-osuustuottoihin ja pääomanpalautuksiin omista rahastosijoituksistamme. Ennustammekin vuoden 2013 liikevoiton ylittävän viime vuoden tason.

Arvostamme osakkeenomistajiemme ja rahastosijoittajiemme osoittamaa pitkäjänteisyyttä epävarmassa markkinassa. Haluaisin myös kiittää CapManin työntekijöitä lämpimästi kuluneesta vuodesta. Yhteisvoimin suuntaamme kohti kirkkaita vesiä.

Niko Haavisto
vt. toimitusjohtaja, talousjohtaja

 

CapManin kehitysohjelma 2013 

HW.jpg

Heikki Westerlund
hallituksen puheenjohtaja

”CapMan käynnisti helmikuussa 2013 kehitysohjelman, jonka tavoitteena on palauttaa yhtiö kasvu-uralle. Tärkeänä perustana kasvulle on onnistunut varainhankinta nyt markkinoilla oleviin rahastoihin. Tasapainoinen hallinnointipalkkiosta syntyvä tulos sekä voitonjako-osuustuottojen ja rahastosijoitusten tuottojen parantaminen ovat avainasemassa lähivuosien tuloskehitykselle. Matala korkoympäristö ja uusien sijoittajaryhmien kiinnostus pääomasijoituksiin mahdollistaa myös uusien tuotealueiden lanseerauksen valikoidusti. Sijoitustoiminnassa käyttämämme partnership -malli antaa tilaa kasvulle poikkeamatta olemassa olevien rahastojen fokuksesta tehdä hyvää sijoitustoiminnan tulosta. Osana tätä ohjelmaa olemme myös päättäneet hakea yhtiölle uuden toimitusjohtajan, jonka osaamisprofiili tukee kasvutavoitettamme.”