Osakkeet ja osakkeenomistajat

CapMan on yksi harvoja listattuja pääomarahastojen hallinnointiyhtiöitä Euroopassa. Yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. CapManilla oli vuoden 2012 lopussa 6 142 osakkeenomistajaa.

Osakesarjat ja osakepääoma
CapManilla on kaksi osakesarjaa, A ja B. Helsingin pörssissä (Nasdaq OMX Helsinki) noteeratut B-osakkeet edustavat 57,7 prosenttia yhtiön äänivallasta ja listaamattomat A-osakkeet edustavat 42,3 prosenttia äänivallasta. B-osakkeita on yhteensä 78 531 766 ja A-osakkeita yhteensä 5 750 000. A- ja B-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeet on merkitty arvo-osuusjärjestelmään, eikä niillä ole nimellisarvoa. CapMan Oyj:n osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.12.2012. 

Optio-ohjelmat
CapManilla oli vuoden 2012 lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi. Optio-ohjelma 2008:aa on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

CapManin osakkeenomistajat
CapManilla oli 6 142 osakkeenomistajaa vuoden 2012 lopussa. Vuoden aikana annettiin kaksi liputusilmoitusta. Syyskuussa Oy Inventiainvest Ab:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosenttia ja osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti 15 prosenttia. Oy Inventiainvest Ab on Ari Tolppasen määräysvaltayhtiö. Samalla Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti 5 prosenttia. CapMan julkaisi tammikuun 2012 alussa liputusilmoituksen, jonka mukaan Legg Masonin omistus CapManin osakkeista oli alittanut 5 prosenttia 28.12.2011. Lisäksi CapMan julkaisi tammikuussa 2013 liputusilmoitukset, jonka mukaan Eläkekassa Verson omistus CapManin osakkeista oli ylittänyt 5 prosenttia 29.11.2012 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

Yllä mainittujen omistusmuutosten seurauksena Oy Inventiainvest Ab:sta tuli CapMan Oyj:n toiseksi suurin osakkeenomistaja. CapManin suurimmat osakkeenomistajat on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. CapMan Oyj omisti 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.12.2012.

Hallintarekisteröidyt osakkeet
CapMan Oyj:n ulkomaiset osakkeenomistajat voivat rekisteröidä omistuksensa hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille, jolloin yhtiön omistajaluettelolle merkitään omistajan sijasta hallintarekisteröinninhoitaja. Vuoden 2012 lopussa ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus CapManin osakkeista oli yhteensä 23 prosenttia. Omistusta kuvaavat sektori- ja omistusmääräjakaumat on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa

Osinkopolitiikka ja osinko vuodelta 2012
CapManin taloudellisena tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta. Hallituksen osinkoesitys vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle on, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2012.

Sijoittajakontaktit
CapManin sijoittajasuhteista vastaavat konsernin toimitusjohtaja, Myynti, markkinointi, IR ja viestintä -tiimin vetäjä, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Yhtiö noudattaa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkistamista kahden viikon hiljaista jaksoa, jolloin se ei kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa sijoittajia, analyytikoita tai talousmedian edustajia.

*Sadan suurimman omistajan joukossa oleva omistus huomioiden.

B-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
2012 2011
Kurssikehitys, €
ylin 1,19 1,83
alin 0,80 0,90
kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 0,93 1,39
päätöskurssi 31.12. 0,84 1,01
Vaihto
milj. kappaletta 20,4 24,1
milj. euroa 19,1 32,0
Perustiedot osakkeista ja optioista
CapMan B-osake
Markkina Helsinki
Valuutta
Listautumispäivämäärä 02.04.01
ISIN FI0009009377
Tunnus CPMBV
Reuters-tunnus CPMBV.HE
Bloomberg-tunnus CPMBV
Lista Pienet yhtiöt
Toimiala Rahoitus
Osakkeiden lukumäärä 78 531 766
Äänimäärä/osake 1/osake
CapMan A-osake (ei noteerattu)
Osakkeiden lukumäärä 5 750 000
Äänimäärä/osake 10/osake
Optio-ohjelma 2008
CapMan 2008 A-optiot
Optioiden lukumäärä 2 135 000
Osakkeen merkintähinta 2.46 EUR
Merkintäaika 1.5.2011 - 31.12.2012
CapMan 2008 B-optiot
Optioiden lukumäärä 2 135 000
Osakkeen merkintähinta 0.89 EUR
Merkintäaika 1.5.2012 - 31.12.2013
Molemmat Optio-ohjelma 2008:n sarjat oikeuttavat merkitsemään 2 135 000 B-osaketta.