Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
1 000 EUR Liite-
tieto
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 31.12.2010 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002
Henkilöstöoptioiden kirjaus 23 591 591 591
Osingonjako 23 -10 114 -10 114 -222 -10 336
Oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan
maksetut korot verovaikutuksella oikaistuna
23 -2 414 -2 414 -2 414
Muut muutokset 384 384 384
Laaja tulos yhteensä -31 10 899 10 868 188 11 056
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat -1 803 -1 803 -239 -2 042
Oma pääoma 31.12.2011 772 38 968 38 679 38 9 784 88 241 0 88 241
Henkilöstöoptioiden kirjaus 23 135 272 407 407
Osingonjako 23 -5 898 -5 898 -5 898
Oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan
maksetut korot verovaikutuksella oikaistuna
23 -2 463 -2 463 -2 463
Muut muutokset 47 47 47
Laaja tulos yhteensä 5 2 708 2 713 2 713
Oma pääoma 31.12.2012 772 38 968 38 814 43 4 450 83 047 0 83 047
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.