8. Rahoitustuotot ja -kulut
1 000 EUR 2012 2011
Rahoitustuotot
Korkotuotot lainasaamisista 1 668 1 524
Korkotuotot talletuksista 62 435
Osinkotuotot 27 0
Valuuttakurssivoitot 56 39
Yhteensä 1 813 1 998
Rahoituskulut
Korkokulut rahoituslainoista -848 -882
Korko- ja rahoituskulut johdannaissopimuksista -190 -332
Muut rahoituskulut -557 -138
Valuuttakurssitappiot -87 -87
Yhteensä -1 682 -1 439