4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
1 000 EUR 2012 2011
Palkat 14 382 18 484
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 2 053 2 528
Myönnetyt osake-optiot 322 591
Muut henkilösivukulut 654 746
Yhteensä 17 411 22 349
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään kohdassa 31. Lähipiiriä koskevat tiedot.
Tuloslaskelmaan kirjattavat myönnetyt osake-optiot perustuvat myönnetyn instrumentin käypään arvoon, joka arvioidaan Black & Scholes -menetelmällä. Tuloslaskelman kulukirjauksen vastaeränä on oma pääoma, jolloin kulukirjauksella ei ole vaikutusta oman pääoman kokonaismäärään.
Tiedot myönnetyistä optioista esitetään kohdassa 30. Osakeperusteiset maksut.
Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa 2012 2011
Maittain
Suomi 71 79
Tanska 0 2
Ruotsi 16 18
Norja 8 8
Venäjä 13 14
Luxemburg 1 1
Yhteensä 109 122
Tiimeittäin
CapMan Private Equity 47 54
CapMan Real Estate 23 21
CapMan Platform 39 47
Yhteensä 109 122
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 115 136