30. Osakeperusteiset maksut
CapMan Oyj:llä oli vuoden 2012 lopussa voimassa yksi optio-ohjelma. Optio-oikeuksia annetaan vastikkeetta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. Myönnettyjen optioiden käypä arvo myöntämispäivänä on määritetty käyttämällä Black-Scholes-optiohinnoittelumallia.
Optiojärjestelyiden keskeiset ehdot on esitetty alla olevissa taulukoissa.
Optio-ohjelma 2008
2008 A-optiot 2008 B-optiot
Optioiden määrä, kpl 2 135 000 2 135 000
Oikeuttavat merkitsemään
B-osakkeita, kpl 2 135 000 2 135 000
Osakkeen merkintäaika alkaa 1.5.2011 1.5.2012
Osakkeen merkintäaika päättyy 31.12.2012 31.12.2013
Osakkeen merkintähinta B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 1.5.-30.6.2008 lisättynä 10 prosentilla vähennettynä jaetuilla osingoilla eli 2,46 euroa. B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 1.5.-30.6.2009 lisättynä 10 prosentilla vähennettynä jaetuilla osingoilla eli 0,89 euroa.
Optioilla merkityt osakkeet, kpl - -
Optio-ohjelma 2008
Black-Scholes - mallissa käytetyt oletukset 2008 A-optiot 2008 B-optiot
Oletettu volatiliteetti % 20,00% 20,00%
Riskitön korko % 2,75% 2,75%
Optio-oikeuksien nojalla saatavat osakkeet ja ääniosuudet
Osakkeet 31.12.2012 Optiot 31.12.2012
Osuus
osakkeista
%
Osuus
äänistä
%
Osuus
osakkeista
%
Osuus
äänistä
%
kappaletta optioita jaettu 31.12.2012 osuus
osakkeista %
osuus
äänistä %
jos kaikki
jaetut optiot käytetään
jos kaikki optio-ohjelmiin
kuuluvat optiot käytetään
A-osakkeet 5 750 000 6,8 % 44,1 %
B-osakkeet 78 531 766 93,2 % 57,7 %
2008A-optiot 2 135 000 1 926 250 2,3 % 1,4 % 2,5 % 1,6 %
2008B-optiot 2 135 000 2 070 000 2,5 % 1,5 % 2,5 % 1,6 %