27. Lyhytaikaiset rahoitusvelat
1 000 EUR 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 9 500 6 250
Johdannaissopimukset 285 0
Yhteensä 9 785 6 250
Konsernilla oli 31.12.2012 käytettävissään komittoitu 15 milj. euron lyhytaikainen rahoituslimiitti, josta oli tilinpäätöshetkellä nostettu 5 milj. euroa.