26. Ostovelat ja muut velat - lyhytaikaiset
1 000 EUR 2012 2011
Ostovelat 860 432
Saadut ennakot 894 32
Siirtovelat 10 678 13 633
Muut velat 787 1 172
Yhteensä 13 219 15 269
Ostovelat erääntyvät normaalein kaupallisin maksuehdoin, niihin ei sisälly erääntynyttä velkaa. Siirtovelat sisältää palkka- ja sosiaalikukulujaksotuksia, sekä varauksen 6,4 milj. euroa voitonjako-osuustuottojen mahdolliseen takaisinmaksuun rahastolle. Varaus liittyy vuonna 2007 tapahtuneeseen irtautumiseen, jolloin on arvioitu rahaston lopullista voitonjako-osuustuottoa sen loppuvaiheessa vuonna 2015. Johto arvioi varauksen riittävyyttä neljännesvuosittain.
Ostovelat ja muut velat valuutoittain tilinpäätöshetkellä
Ostovelat ja muut velat valuuttamäärä euromäärä osuus
EUR 12 059 91%
NOK 3 261 444 3%
SEK 6 153 716 6%