23. Oma pääoma ja osakkeet
A-osakkeet
1 000 kpl
B-osakkeet
1 000 kpl
Yhteensä
1 000 kpl
31.12.2010 6 000 78 255 84 255
Osakkeiden muuntaminen -250 250 0
31.12.2011 5 750 78 505 84 255
31.12.2012 5 750 78 505 84 255
CapMan Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, A (10 ääntä) ja B (1 ääni). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöjärjestyksen mukainen enimmäisosakemäärä on A 156 000 000 kpl ja B 156 000 000 kpl. Kaikki liikkeeseenlasketut osakkeet on täysin maksettu.
1000 EUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Yhteensä
31.12.2010 772 38 968 38 679 78 419
31.12.2011 772 38 968 38 679 78 419
Optioiden kirjaus 135 135
31.12.2012 772 38 968 38 814 78 554
Muut rahastot
Muut rahastot sisältävät myönnetyt optio-oikeudet sekä osakemerkinnät optioilla. Optio-ohjelmat on esitetty kohdassa 30. Osakeperusteiset maksut. Oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, 29 milj. euroa, sisältyy omaan pääomaan muihin rahastoihin. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 11,25%. Yhtiö päättää lainan koron maksusta puolivuosittain ja korkojen maksu on kirjattu omasta pääomasta. Oman pääoman ehtoisella lainalla ei ole eräpäivää mutta yhtiöllä on oikeus mutta ei velvollisuutta lunastaa oman pääoman ehtoinen laina takaisin 18.12.2013.
Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Maksetut ja ehdotetut osingot
Vuodelta 2011 osinkoa maksettiin 0,07 euroa osakkeelta, yhteensä 5,9 milj. euroa. Osinko maksettiin omistajille 26.3.2012. (Vuodelta 2010 osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 10,1 milj.euroa.) Hallitus esittää yhtiön 20.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkeenomistajille jaeta osinkoa vuodelta 2012.
Osakkeisiin liittyvät lunastuslausekkeet
Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyin ehdoin saavuttaa tai ylittää 33,3 % tai 50 %, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin liittyvät arvopaperit yhtiöjärjestyksen määrittelemällä tavalla. Lisäksi äänivaltaisia A-osakkeita koskee lunastuslauseke, jonka mukaan A-osakkeenomistajilla on oikeus yhtiöjärjestyksessä tarkemmin kuvatuin ehdoin lunastaa sellaiset A-osakkeet, jotka ovat siirtyneet sellaiselle uudelle osakkeenomistajalle, joka ei aikaisemmin ole omistanut yhtiön A-osakkeita.
Omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset
CapMan Oyj:llä ei ollut 31.12.2012 tiedossa yhtiön omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia tai järjestelyitä, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti CapMan Oyj:n osakkeiden arvoon.
A- ja B-osakkeiden omistus määrän ja sektorin mukaan 31.12.2012
Alaraja Omistajia kpl % Osakemäärä kpl % Äänimäärä
kpl
%
1 - 100 972 15,84% 45 983 0,06% 45 983 0,03%
101 - 1 000 2 713 44,21% 1 487 306 1,77% 1 487 306 1,09%
1 001 - 10 000 2 106 34,32% 7 255 584 8,61% 7 255 584 5,33%
10 001 - 100 000 293 4,77% 7 168 051 8,50% 8 293 051 6,10%
100 001 - 53 0,86% 68 306 133 81,04% 118 931 133 87,43%
Yhteensä 6 137 100,00% 84 263 057 99,98% 136 013 057 99,99%
joista hallintarekisteröityjä 9 11 290 997 11 290 997
Yhteistilillä 18 709 0,02% 18 709 0,01%
Liikkeeseenlaskettu määrä 84 281 766 136 031 766
Sektori Omistajia kpl % Osakemäärä kpl % Äänimäärä
kpl
%
Yritykset yhteensä 310 5,05% 28 817 688 34,19% 80 286 438 59,02%
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä 18 0,29% 14 568 098 17,28% 14 568 098 10,71%
Julkisyhteisöt yhteensä 5 0,08% 17 756 870 21,07% 17 756 870 13,05%
Kotitaloudet yhteensä 5 746 93,63% 17 368 553 20,61% 17 368 553 12,77%
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä 33 0,54% 3 671 575 4,36% 3 671 575 2,70%
Euroopan unioni yhteensä 20 0,33% 1 058 103 1,26% 1 339 353 0,98%
Muut maat ja kansainväliset järjestöt yhteensä 5 0,08% 1 022 170 1,21% 1 022 170 0,75%
Yhteensä 6 137 100,00% 84 263 057 99,98% 136 013 057 100,00%
joista hallintarekisteröityjä 9 11 290 997 13,40% 15 982 840 11,75%
Yhteistilillä 18 709 0,02% 18 709 0,01%
Liikkeeseenlaskettu määrä 84 281 766 100,00% 136 031 766 100,00%
Lähde: EuroClear Finland Oy, tilanne 31.12.2012. Luvut perustuvat osakkeiden kokonaismäärään 84 281 766 ja osakkeenomistajien kokonaismäärään 6 142. A-osakkeita on yhteensä 5 750 000 kappaletta, ja ne ovat CapMan Oyj:n senior partnereiden määräys- tai vaikutusvaltayhtiöiden omistuksessa. A-osakkeet sisältyvät sektorijakaumassa kohtaan Yritykset yhteensä. A-osakkeenomistajat on esitelty CapMan Oyj:n suurimmat omistajat 31.12.2012 -taulukossa. CapMan Oyj:n omistuksessa oli 26 299 B-osaketta 31.12.2012.
CapMan Oyj:n suurimmat omistajat 31.12.2012
A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä Osuus osakkeista Ääniä Osuus äänistä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 7 178 500 7 178 500 8,52% 7 178 500 5,28%
OY Inventiainvest AB (Ari Tolppanen**) 2 161 046 4 832 498 6 993 544 8,30% 26 442 958 19,44%
Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso 4 403 047 4 403 047 5,22% 4 403 047 3,24%
Winsome Oy + Tuomo Raasio* 832 197 2 920 873 3 753 070 4,45% 11 242 843 8,26%
Winsome Oy 832 197 2 867 129 3 699 326 4,39% 11 189 099 8,23%
Raasio Tuomo* 53 744 53 744 0,06% 53 744 0,04%
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 675 215 3 675 215 4,36% 3 675 215 2,70%
Vesasco Oy 3 375 158 3 375 158 4,00% 3 375 158 2,48%
Stiftelsen för Åbo Akademi 3 000 000 3 000 000 3,56% 3 000 000 2,21%
Heiwes Oy + Heikki Westerlund* 1 253 896 1 718 260 2 972 156 3,53% 14 257 220 10,48%
Heiwes Oy 1 253 896 1 440 584 2 694 480 3,20% 13 979 544 10,28%
Heikki Westerlund 277 676 277 676 0,33% 277 676 0,20%
Joensuun Kauppa Ja Kone Oy 2 820 405 2 820 405 3,35% 2 820 405 2,07%
Geldegal Oy + Mom Invest Oy (Olli Liitola**) 1 144 984 1 422 103 2 567 087 3,05% 12 871 943 9,46%
Geldegal Oy 1 144 984 808 359 1 953 343 2,32% 12 258 199 9,01%
Mom Invest Oy 613 744 613 744 0,73% 613 744 0,45%
Valtion Eläkerahasto 2 500 000 2 500 000 2,97% 2 500 000 1,84%
Guarneri Oy + Petri Saavalainen* 201 627 809 302 1 010 929 1,20% 2 825 572 2,08%
Guarneri Oy 201 627 494 414 696 041 0,83% 2 510 684 1,85%
Petri Saavalainen 314 888 314 888 0,37% 314 888 0,23%
Icecapital Pankkiiriliike Oy 903 124 903 124 1,07% 903 124 0,66%
Norum Russia Carry
Limited (Hans Christian
Dall Nygård*, Knut J.
Borch*, Alberto
Morandi*)
888 568 888 568 1,05% 888 568 0,65%
Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi 800 000 800 000 0,95% 800 000 0,59%
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 800 000 800 000 0,95% 800 000 0,59%
Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake 713 200 713 200 0,85% 713 200 0,52%
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 700 000 700 000 0,83% 700 000 0,51%
Jensen Leif 699 469 699 469 0,83% 699 469 0,51%
Lapuan Osuuspankki 600 000 600 000 0,71% 600 000 0,44%
Yhteensä 5 593 750 44 759 722 50 353 472 59,75% 100 697 222 74,01%
Hallintarekisteröidyt osakkeet 15 547 726 15 547 726 15 980 840 11,75%
Johdon ja työntekijöiden omistus*** 5 625 000 14 194 906 19 819 906 23,52% 70 444 906 51,79%
Vuoden 2012 aikana saadut liputusilmoitukset on esitetty alla. Ajantasaiset tiedot kaikista liputusilmoituksista löytyvät CapManin verkkosivuilta www.capman.fi.
Vuoden aikana annettiin kaksi liputusilmoitusta. Syyskuussa Oy Inventiainvest Ab:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosenttia ja osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti 15 prosenttia. Oy Inventiainvest Ab on Ari Tolppasen määräysvaltayhtiö. Samalla Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti 5 prosenttia. CapMan julkaisi tammikuun 2012 alussa liputusilmoituksen, jonka mukaan Legg Masonin omistus CapManin osakkeista oli alittanut 5 prosenttia 28.12.2011. Lisäksi CapMan julkaisi tammikuussa 2013 liputusilmoituksen, jonka mukaan Eläkekassa Verson omistus CapManin osakkeista oli ylittänyt 5 prosenttia 29.11.2012 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.
* Kuuluu CapManin henkilöstöön.
** Em. yhtiössä määräysvaltaa käyttävä CapManin henkilöstön jäsen, joka ei omista suoraan yhtiön osakkeita.
*** Sadan suurimman omistajan joukossa olevat omistukset.