2. Segmentti-informaatio
CapManilla on kaksi toimintasegmenttiä eli Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta. Hallinnointiliiketoiminta jakautuu edelleen kahdelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Real Estate). Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat hallinnointipalkkioista ja rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista. Rahastosijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä sijoitukset Maneq-rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tuotot muodostuvat rahastosijoitusten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista.
Toimintasegmentit
2012 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-
tustoiminta
Konserni
yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private Equity
CapMan
Real Estate
Yhteensä
Liikevaihto 20 529 6 775 27 304 0 27 304
Liikevoitto / -tappio -1 401 -895 -2 296 4 899 2 603
Tilikauden tulos -1 614 -931 -2 545 5 253 2 708
Pitkäaikaiset varat 7 714 444 8 158 107 954 116 112
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 8 954 8 954
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 848 0 848 0 848
2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-
tustoiminta
Konserni
yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private Equity
CapMan
Real Estate
Yhteensä
Liikevaihto 24 633 7 807 32 440 0 32 440
Liikevoitto / -tappio -45 -1 024 -1 069 12 164 11 095
Tilikauden tulos -651 -1 024 -1 675 12 762 11 087
Pitkäaikaiset varat 8 362 627 8 989 102 271 111 260
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 8 347 8 347
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501