16. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
1 000 EUR 2012 2011
Rahastosijoitukset
Tilikauden alussa 70 167 66 504
Lisäykset 6 333 11 847
Vähennykset -4 042 -19 530
Käyvän arvon muutos 2 007 11 346
Tilikauden lopussa 74 465 70 167
Rahastosijoitusten kertynyt käyvän arvon muutos on 8,0 milj. euroa, vuonna 2011 6,0 milj.euroa.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset kauden lopussa 2012 2011
Buyout 39 562 37 458
Mezzanine 3 647 3 835
Russia 4 202 2 836
Public Market 4 009 3 631
Real Estate 6 862 6 038
Muut 11 833 11 961
Access 4 350 4 408
Yhteensä 74 465 70 167
Muut sijoitukset
Tilikauden alussa 597 619
Lisäykset / vähennykset -498 -22
Tilikauden lopussa 99 597
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset koostuvat pääosin CapManin sijoituksista hallinnoimiinsa rahastoihin. Arvostusperiaatteet esitetään kohdassa 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet.