14. Muut aineettomat hyödykkeet
1 000 EUR 2012 2011
Hankintameno 1.1. 4 828 4 734
Lisäykset 237 125
Vähennykset 0 -31
Hankintameno 31.12. 5 065 4 828
Kertyneet poistot 1.1. -2 947 -2 310
Tilikauden poisto -632 -637
Kurssiero 5 0
Kertyneet poistot 31.12. -3 574 -2 947
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 491 1 881
Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmista 0,5 milj.euroa, sekä Norum-yhtiön oston yhteydessä ko. erään kohdistetusta hallinnointipalkkiosopimuksesta 0,9 milj.euroa