13. Liikearvo
1 000 EUR 2012 2011
Hankintameno 1.1. 13 169 13 371
Vähennykset 0 -202
Hankintameno 31.12. 13 169 13 169
Kertyneet arvonalennukset 1.1. -6 965 -6 965
Kertyneet arvonalennukset 31.12. -6 965 -6 965
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 204 6 204
Arvonalentumistestaus
Liikearvo koostuu pääosin CapManin 27.8.2008 hankkimasta pääomasijoitusyhtiö Norumista, jonka liikearvo 31.12.2012 oli 5,7 milj. euroa. Venäjän rahaston hallinnointi muodostaa rahavirtaa tuottavan yksikön. Arvonalennustestauksessa kassavirtaennusteet on laadittu kymmenelle vuodelle, eikä niissä ole otettu huomioon jäännösarvoa. Olemassaolevan rahaston ennustettu hallinnointipalkkiotulo perustuu voimassa olevaan pitkäaikaiseen sopimukseen, jonka vuoksi tuleva kassavirta voidaan ennustaa suhteellisen luotettavasti. Kassavirrat on diskontattu käyttäen 12,50 % diskonttokorkoa. Maariski ei vaikuta merkittävästi käytetyn diskonttokoron suuruuteen, sillä hallinnointipalkkioita maksavat sijoittajat ovat länsimaisia sijoittajia. Nykyisen rahaston mahdollinen voitonjako-osuutuotto CapManille on rajallinen, joten sen merkitys ennusteissa on vähäinen. Liikearvon tulevaisuuden kehitys riippuu pääosin varainhankinnan onnistumisesta. Mikäli tulevia rahastoja ei enää perusteta, varainhankintakierrokset viivästyvät tai rahastot jäävät ennakoitua pienemmiksi, saattaa arvonalennuskirjaus tulla kyseeseen. Liikearvon laskentaan vaikuttaa myös voitonjako-osuustuotot, mikäli rahasto on siirtynyt tai sen voidaan luotettavasti ennustaa siirtyvän voitonjaon piiriin.