12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
1 000 EUR 2012 2011
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 1 784 1 774
Lisäykset 143 10
Vähennykset -20 0
Hankintameno 31.12. 1 907 1 784
Kertyneet poistot 1.1. -1 466 -1 292
Muutosten kertyneet poistot -7 0
Tilikauden poisto -190 -174
Kertyneet poistot 31.12. -1 663 -1 466
Kirjanpitoarvo 31.12. 244 318
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno1.1. 120 120
Kirjanpitoarvo 31.12. 120 120
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 364 438