11. Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden jakokelpoinen voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, lukuun ottamatta osakkeita, jotka yritys itse on ostanut ja jotka esitetään omina osakkeina. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.
1000 EUR 2012 2011
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / tappio (1 000 EUR) 2 708 10 899
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan kertynyt korko, verovaikutuksella oikaistuna -2 463 -2 414
Tilikauden voitto / tappio osakekohtaisen tuloksen laskennassa 245 8 485
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (1 000 kpl) 84 281 84 281
Omat osakkeet (1 000 kpl) -26 -26
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo osakekohtaisen
tuloksen laskemiseksi (1 000 kpl) 84 255 84 255
Osakeoptioiden vaikutus (1 000 kpl) 0 0
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella
oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000 kpl) 84 255 84 255
Laimentamaton osakekohtainen tulos (senttiä/osake) 0,3 10,1
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (senttiä/osake) 0,3 10,1