10. Tuloverot
1 000 EUR 2012 2011
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 427 429
Edellisten tilikausien verot 300 945
Laskennalliset verot -103 1 248
Yhteensä 624 2 622
Tuloverojen täsmäytyslaskelma 2012 2011
Tulos ennen veroja 3 332 13 709
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 24,5% (2011; 26%) 817 3 564
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -85 -142
Verovapaat tuotot -244 -662
Vähennyskelvottomat kulut 26 32
Konserniyhdistelyn vaikutus -190 534
Edellisten tilikausien verot 300 945
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut 0 -1 649
Verot tuloslaskelmassa 624 2 622
 
Suomessa vuosina 2010-2011 suoritetun verotarkastuksen perusteella verottaja on todennut, että osa konsernin emoyhtiön CapMan Oyj:n toiminnasta on arvonlisäverotonta rahoituspalvelua. Verottajan päätöksen perusteella osasta emoyhtiön kustannuksia ei saa tehdä arvonlisäverovähennyksiä. Yhtiö on eri mieltä verottajan päätöksestä ja on hakenut muutosta jälkiverotuspäätökseen. Verottajan vaatima summa on noin 1,0 milj euroa. Yhtiö ei ole kirjannut vuoden 2011, eikä vuoden 2012 tilinpäätöksiin varausta verottajan päätöksen perusteella.