Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)
1 000 EUR Liitetieto 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liikevaihto 2 27 304 32 440
Liiketoiminnan muut tuotot 3 216 670
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 -17 411 -22 349
Poistot 5 -822 -811
Liiketoiminnan muut kulut 6 -12 017 -11 704
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 7 5 333 12 849
Liikevoitto 2 603 11 095
Rahoitustuotot 8 1 813 1 998
Rahoituskulut 8 -1 682 -1 439
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 9 598 2 055
Voitto ennen veroja 3 332 13 709
Tuloverot 10 -624 -2 622
Tilikauden voitto 2 708 11 087
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 5 -31
Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 713 11 056
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 708 10 899
Määräysvallattomille omistajille 0 188
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 713 10 868
Määräysvallattomille omistajille 0 188
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, senttiä 11 0,3 10,1
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 11 0,3 10,1
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.