Konsernitase (IFRS)
1 000 EUR Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 364 438
Liikearvo 13 6 204 6 204
Muut aineettomat hyödykkeet 14 1 491 1 881
Osuudet osakkuusyrityksissä 15 8 954 8 347
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16
Rahastosijoitukset 74 465 70 167
Muut sijoitukset 99 597
Saamiset 17 19 957 19 601
Laskennalliset verosaamiset 18 4 578 4 025
116 112 111 260
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 8 532 5 467
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 20 365 378
Rahavarat 21 6 625 21 887
15 522 27 732
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 22 848 3 501
Varat yhteensä 132 482 142 493
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 23 772 772
Ylikurssirahasto 23 38 968 38 968
Muut rahastot 23 38 814 38 679
Muuntoerot 23 43 38
Kertyneet voittovarat 4 450 9 784
Oma pääoma yhteensä 83 047 88 241
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 18 2 313 2 569
Rahoitusvelat 24 22 678 28 753
Muut velat 25 1 241 1 131
26 232 32 453
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 26 13 219 15 269
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 27 9 785 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 199 280
23 203 21 799
Velat yhteensä 49 435 54 252
Oma pääoma ja velat yhteensä 132 482 142 493
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.