Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
1 000 EUR Liitetieto 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 2 708 11 087
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -240 -10 350
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -4 653 1 237
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -2 222 -2 379
Maksetut korot -4 978 -4 773
Saadut korot 65 256
Saadut osingot 211 195
Maksetut verot 351 -3 466
Liiketoiminnan nettorahavirta -8 758 -8 193
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -379 -135
Investoinnit käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin (netto) -2 889 7 592
Luovutustulot muista sijoituksista 704 0
Myönnetyt lainat -1 592 -2 727
Lainasaamisten takaisinmaksut 1 549 8 681
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen myynti 13 602
Myytävissä olevien omaisuuserien myynti 2 055 0
Saadut korot investoinneista 1 401 594
Investointien nettorahavirta 862 14 607
Rahoituksen rahavirrat
Lainasaamisten takaisinmaksut 729 0
Lainojen nostot 40 000 10
Lainojen takaisinmaksut -42 197 -6 250
Maksetut osingot -5 898 -10 336
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 -2 000
Rahoituksen nettorahavirta -7 366 -18 576
Rahavarojen muutos -15 262 -12 162
Rahavarat tilikauden alussa 21 887 34 049
Rahavarat tilikauden lopussa 21 6 625 21 887
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.