Hallituksen toimintakertomus

Liiketoiminta

CapMan-konserni on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa.

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan suoria oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin ja kiinteistöihin. Sijoitukset tehdään pääomarahastoista, joihin varat on kerätty pääosin institutionaalisilta sijoittajilta, esimerkiksi eläkeyhtiöiltä ja säätiöiltä. Pääomasijoittaja kehittää aktiivisesti kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä yhteistyössä johdon ja vuokralaisten kanssa. Arvonluonti perustuu kestävän kasvun luomiseen ja strategisen aseman vahvistamiseen. Luonteeltaan pääomasijoittaminen on pitkäjänteistä – yhden sijoituksen pitoaika on keskimäärin 4-6 vuotta ja koko pääomarahaston elinkaari on noin 10 vuotta. Pitkällä aikavälillä pääomasijoitusrahastot ovat tuottaneet selkeästi muita sijoitusluokkia paremmin1, ja alan näkymät ovat pitkällä aikavälillä suotuisat. CapManin osakkeen kautta sekä instituutioilla että yksityisillä sijoittajilla on mahdollisuus osallistua hajautetusti pääomasijoitusalan tuottopotentiaaliin.

Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnassa CapMan kerää pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä instituutioilta varoja hallinnoimiinsa pääomarahastoihin. CapManin sijoitustiimit sijoittavat rahaston pääomat pohjoismaisiin tai venäläisiin yrityksiin tai kiinteistöihin. Hallinnointiliiketoiminnassa on kaksi tulonlähdettä. Rahaston sijoittajat maksavat CapManille hallinnointipalkkiota (tyypillisesti 0,5–2,0 % vuodessa) rahaston toiminta-ajalta. Rahaston sijoitusperiodin ajan (tyypillisesti 5 vuotta) hallinnointipalkkioita maksetaan rahaston koon mukaan vähennettynä toteutuneilla irtautumisilla. Sijoitusperiodin jälkeen hallinnointipalkkiot perustuvat sijoitetun salkun jäljellä olevaan hankintahintaan. Hallinnointipalkkiot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan tasaisia ja hyvin ennustettavia.

Hallinnointiliiketoiminnan toinen tulonlähde on voitonjako-osuustuotot. Voitonjako-osuustuotot ovat hallinnointiyhtiön osuus rahaston kassavirrasta sen jälkeen kun rahaston sijoittajille on palautettu heiltä kutsuttu pääoma sekä sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto (ns. kynnystuotto (IRR), tyypillisesti 8 % p.a.). Voitonjako-osuustuotot riippuvat irtautumisten toteutumisajankohdasta sekä irtautuvien rahastojen voitonjakovaiheesta, minkä vuoksi niiden ennustaminen on vaikeaa.

Rahastosijoitustoiminnassa CapMan sijoittaa omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tulonlähteitä ovat rahastosijoitusten käypien arvojen nousu sekä irtautumisten myötä realisoituneet tuotot. Käypiin arvoihin vaikuttavat sekä rahastojen sijoituskohteiden kehitys että yleinen markkinakehitys. Rahastosijoitusten tuotot voivat olla myös negatiivisia.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, tulee konsernin taloudellista kehitystä seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2012

Konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta 15,8 prosenttia ja oli 27,3 milj. euroa (32,4 milj. euroa vuonna 2011). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat edellisvuotta alemmat hallinnointipalkkiot ja voitonjako-osuustuotot. Vuoden 2011 liikevaihto sisälsi lisäksi 1,0 milj. euroa kiinteistökonsultoinnin tuottoja. CapMan myi kiinteistökonsultointitoimintansa kesäkuussa 2011.  

Operatiivisen toiminnan kulut laskivat suunnitellusti edellisvuodesta tehostamistoimien ansiosta, ja ne olivat 30,3 milj. euroa (34,9 milj. euroa). Tilikauden operatiivisen toiminnan kulut sisälsivät 0,6 milj. euron suuruisen negatiivisen arvonmuutoksen liittyen Access Capital Partners Group SA:n neljän prosentin omistuksen myyntiin. Lisäksi sijoitustiimien osuus voitonjako-osuustuotoista huomioidaan operatiivisissa kuluissa, ja se oli vuoden aikana 0,5 milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (11,1 milj. euroa), missä oli laskua edellisvuodesta 76,5 prosenttia. Liikevoitto laski vuonna 2012 edellisvuodesta pääosin omien rahastosijoitusten maltillisemman arvonkehityksen seurauksena.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 3,3 milj. euroa (13,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 2,7 milj. euroa (11,1 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 2,7 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,3 senttiä (10,1 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 2. Segmentti-informaatio.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 27,3 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot laskivat odotetusti edellisvuodesta ja olivat 23,9 milj. euroa (27,1 milj. euroa). Laskua selittävät vuoden 2011 jälkeen tehdyt irtautumiset.

Tilikauden voitonjako-osuustuotot olivat 1,8 milj. euroa (3,1 milj. euroa), ja niitä saatiin CapMan Equity VII B -rahastolta Tokmanni-konsernista irtautumisen seurauksena.

Tilikauden liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot olivat 1,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa), ja niihin kirjattiin muun muassa CapManin hallinnoimien rahastojen kohdeyrityksille suunnatusta hankintarengaspalvelusta CaPS:ista saatuja tuottoja.  

Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli 2,3 milj. euroa (tappio 1,1 milj. euroa) ja tilikauden tulos -2,5 milj. euroa (-1,7 milj. euroa). CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.capman.fi/capman-konserni/rahastot.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli 5,3 milj. euroa vuonna 2012 (12,8 milj. euroa), mikä vastaa 7,0 prosentin arvonnousua vuonna 2012 (21,8 prosentin arvonnousua vuonna 2011). Vuoden viimeisellä neljänneksellä käyvän arvon muutos oli 1,8 milj. euroa (2,6 milj. euroa), mikä vastaa 2,5 prosentin arvonnousua tällä jaksolla (3,9 prosentin arvon muutos loka–joulukuussa 2011). Positiivinen käyvän arvon muutos on pääosin seurausta kohdeyritysten hyvästä taloudellisesta kehityksestä vuonna 2012. Käyvän arvon muutoksiin vaikutti lisäksi kohdeyritysten listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen kehitys. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.12.2012 yhteensä 74,5 milj. euroa (70,2 milj. euroa 31.12.2011).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (12,2 milj. euroa) ja tulos 5,3 milj. euroa (12,8 milj. euroa). Tulokseen vaikutti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan sijoitti tilikaudella rahastoihin pääomaa yhteensä 6,3 milj. euroa (11,8 milj. euroa). Valtaosa pääomasta kutsuttiin CapMan Buyout VIII ja CapMan Russia -rahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomanpalautuksia 4,0 milj. euroa (19,5 milj. euroa). Valtaosa pääomanpalautuksista saatiin Tokmanni-konsernista irtautumisen seurauksena CapMan Equity VII A ja CapMan Equity VII B -rahastoilta.  CapMan teki tilikaudella 3,0 milj. euron sijoitussitoumuksen CapMan Buyout X -rahastoon.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 22,5 milj. euroa 31.12.2012 (24,4 milj. euroa 31.12.2011). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli yhteensä 96,9 milj. euroa (94,6 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1–5 prosenttia uusien rahastojen koosta, rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdissa 16. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja 29. Vastuusitoumukset.

Tase ja rahoitusasema 31.12.2012

Konsernin taseen loppusumma oli 132,5 milj. euroa 31.12.2012 (142,5 milj. euroa 31.12.2011). Pitkäaikaiset varat olivat 116,1 milj. euroa (111,3 milj. euroa), josta liikearvon osuus oli 6,2 milj. euroa (6,2 milj. euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset olivat 74,5 milj. euroa (70,2 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 20,0 milj. euroa (19,6 milj. euroa), ja niistä 18,7 milj. euroa (18,7 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökuntaa on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

Lyhytaikaiset varat olivat 15,5 milj. euroa (27,7 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat 7,0 milj. euroa (22,3 milj. euroa). Rahavarojen lasku johtui lähinnä siitä, että tilikaudella toteutui edellisvuotta vähemmän irtautumisia.  

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. CapMan Oyj:llä oli tilikauden lopussa 45,0 milj. euron (44,4 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 32,2 milj. euroa (34,4 milj. euroa). Ostovelat ja muut velat olivat 13,2 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 25,5 milj. euroa (12,7 milj. euroa).

Pankkilainoihin liittyy rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja korollisten pankkilainojen suhteeseen taseen rahastosijoituksista sekä rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteen tasoon. Kovenanttiehdot täyttyivät 31.12.2012.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -8,8 milj. euroa (-8,2 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta 0,9 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältää muun muassa tehdyt rahastosijoitukset ja saadut pääoman palautukset. Rahavirta ennen rahoitusta oli -7,9 milj. euroa (6,4 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -7,4 milj. euroa (-18,6 milj. euroa).

Lähipiirilainat

CapMan Oyj:n saatavia Maneq-rahastoilta on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 31. Lähipiiriä koskevat tiedot.

Avainlukuja 31.12.2012

CapManin omavaraisuusaste 31.12.2012 oli 63,1 prosenttia (61,9 prosenttia 31.12.2011). Oman pääoman tuotto oli 3,2 prosenttia (12,4 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 4,2 prosenttia (11,9 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on vähintään 60 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 20 prosenttia.

Avainlukuja

     

 

31.12.12

    

31.12.11

Tulos / osake, senttiä

0,3

 

10,1

Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu,   senttiä

0,3

 

10,1

Oma pääoma / osake, senttiä *

98,6

 

104,7

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

84 255 467

 

84 255 467

Osakelukumäärä tilikauden lopussa

84 281 766

 

84 281 766

Ulkona olevien osakkeiden määrä

84 255 467

 

84 255 467

Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden   lopussa

26 299

 

26 299

Oman pääoman tuotto, % p.a.

3,2

 

12,4

Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a.

4,2

 

11,9

Omavaraisuusaste,%

63,1

 

61,9

Nettovelkaantumisaste,%

30,7

 

14,4

*) IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa ja oman pääoman tuoton laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu myös tilikaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

Hallituksen esitys voitonjaoksi

CapMan Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 50 prosenttia osingonmaksuun. Hallitus esittää yhtiön 20.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkeenomistajille jaeta osinkoa vuodelta 2012. Vuodelta 2011 maksettiin osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 12,8 milj. euroa 31.12.2012 (13,8 milj. euroa 31.12.2011).

Varainhankinta vuonna 2012 ja hallinnoitavat pääomat 31.12.2012

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

CapMan perusti CapMan Buyout X -rahaston vuonna 2012, ja rahastoon kerättiin ensimmäisellä varainhankintakierroksella 151,8 milj. euroa. Varainhankintaa CapMan Buyout X -rahastoon jatketaan kuluvan vuoden aikana. CapMan Nordic Real Estate ja CapMan Russia II -rahastojen ensimmäisten varainhankintakierrosten odotetaan toteutuvan lähikuukausina.

CapMan uskoo varainhankinnan jatkuvan haasteellisena myös vuoden 2013 aikana. Pitkittyneestä talouden epävarmuudesta johtuen monien pääomasijoitusrahastojen varainhankinta on venynyt, mistä johtuen markkinoilla on tällä hetkellä ennätysmäärä rahastoja. Rahastosijoittajat ovat näin ollen entistä valikoivampia sijoituspäätöksiä tehdessään ja aikaisempiin vuosiin verrattuna harvempi hallinnointiyhtiö on onnistunut perustamaan rahastonsa. Heikko irtautumismarkkina vähentää pääomanpalautuksia ja vaikeuttaa siten sijoittajien mahdollisuuksia tehdä uusia sitoumuksia pääomarahastoihin. EU:n sääntelyhankkeista Basel III ja Solvenssi II rajoittavat eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin, mikä voi vaikuttaa CapManin varainhankintaan.

CapManin hallinnoitavat pääomat olivat 31.12.2012 yhteensä 3 126,7 milj. euroa (3 065,9 milj. euroa 31.12.2011). Kasvu johtuu Buyout X -rahaston perustamisesta. Hallinnoitavista pääomista 1 686,5 milj. euroa (1 632,0 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 440,2 milj. euroa (1 433,9 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Konsernirakenne

CapMan Oyj:n saatavia Maneq-rahastoilta on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 31. Lähipiiriä koskevat tiedot.

Yhtiön hallitus ja johto

CapMan Oyj:n hallitukseen kuuluivat vuoden 2012 lopussa Heikki Westerlund (pj.), Teuvo Salminen (vpj.), Koen Dejonckheere, Karri Kaitue, Nora Kerppola sekä Claes de Neergaard.

CapMan-konsernin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2012 lopussa toimitusjohtaja Lennart Simonsen, talousjohtaja Niko Haavisto, Myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä Jerome Bouix, CapMan Buyout -tiimin vetäjä Kai Jordahl, CapMan Russia -tiimin vetäjä Hans Christian Dall Nygård, CapMan Public Market -tiimin vetäjä Joakim Rubin ja CapMan Real Estate -tiimin vetäjä Mika Matikainen.

Muut tapahtumat tilikaudella

CapManin hallinnoimien rahastojen irtautuminen Tokmanni-konsernista toteutui heinäkuussa. Irtautuminen siirsi CapMan Equity VII B -rahaston voitonjaon piiriin. Kaupan vaikutus CapManin tilikauden tulokseen oli noin 1,2 milj. euroa voitonjako-osuustuottojen sekä omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Kaupalla oli noin 4,4 milj. euron positiivinen kassavirtavaikutus CapMan-konsernille tilikaudella.

CapMan myi neljän prosentin omistusosuuden Access Capital Partners Group SA:sta heinäkuussa. Kaupan jälkeen CapManille jää yhtiöstä yhden prosentin omistusosuus. Kaupasta aiheutui 0,6 milj. euron myyntitappio, ja sillä oli noin 2 milj. euron positiivinen kassavirtavaikutus tilikaudella.

Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet joulukuussa (UN Principles for Responsible Investment, UNPRI) 2012.

CapMan on aloittanut selvitystyön uuden Public Market -rahaston perustamisesta yhteistyössä kumppanin kanssa. Suunnitteilla oleva Public Market II -rahasto perustettaisiin CapManista riippumattomana rahastona aikaisintaan kesäkuussa 2013. Uuden järjestelyn myötä rahasto maksaisi CapManille hallinnointipalkkioita ja voitonjako-osuustuottoja CapManin kautta tehtyjen sijoitussitoumusten perusteella. Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa oleva Public Market -rahasto jatkaa toimintaansa strategiansa mukaisesti eikä edellä mainittu järjestely Public Market II -rahastossa vaikuta CapManin ansaintapotentiaaliin Public Market -rahastossa.   

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

CapManin hallinnoimat rahastot irtautuivat IT2 Treasury Solutionsista tammikuussa 2013. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta CapManin vuoden 2012 tai kuluvan vuoden tulokseen, koska irtautuvat rahastot eivät ole voitonjaon piirissä ja koska käypien arvojen muutokset olivat pieniä.

CapManin hallinnoimat rahastot sopivat tammikuussa 2013 irtautuvansa Tieturi Oy:stä. Irtautumisen seurauksena Finnventure Rahasto V ja CapMan Equity VII B -rahastoilta saaduilla voitonjako-osuustuotoilla ei ole merkittävää vaikutusta CapManin vuoden 2013 tulokseen.

CapManin hallinnoimat rahastot sopivat helmikuussa 2013 irtautuvansa Locus Holding AS:sta. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta CapManin vuoden 2013 tulokseen, koska irtautuvat rahastot eivät ole voitonjaon piirissä ja koska käypien arvojen muutokset olivat pieniä. 

CapManin hallinnoimat rahastot irtautuivat lopullisesti MQ Retail AB:sta helmikuussa 2013.  Irtautumisen seurauksena CapMan Equity VII B -rahastolta saaduilla voitonjako-osuustuotoilla ei ole merkittävää vaikutusta CapManin vuoden 2013 tulokseen.

CapMan julkisti 16.1.2013 tiedon liittyen Eläkekassa Verson 15.1.2013 liputettuun ja tilikaudella (29.11.2012) toteutuneeseen muutokseen CapMan Oyj:n omistuksessa. Ilmoituksen mukaisesti Eläkekassa Verson osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosenttia.

CapMan Buyout X -rahastolta alkoi kertyä hallinnointipalkkioita tammikuussa 2013.

CapMan eriytti mezzanine-toiminnan CapMan Buyout -sijoitusalueesta helmikuussa 2013. Järjestelyn seurauksena perustettu CapMan Credit jatkaa Mezzanine V -rahaston sijoitusstrategian toteuttamista ja luo perustan myös muiden velkarahoitustuotteiden kehittämiselle. Sijoitustiimin kaksi jäsentä työskentelevät CapManin Tukholman toimistossa.

CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen lopetti tehtävässään 8.2.2013 ja vt. toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön talousjohtaja Niko Haavisto.

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli 31.12.2012 yhteensä 109 henkilöä (120 henkilöä 31.12.2011), joista 71 (79) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstön määrä laski vuoden aikana pääosin toteutettujen tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut.

Hallituksella olevat valtuutukset

CapMan Oyj:n hallituksella on 14.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien B-osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään 8 000 000 omaa B-osaketta ja se on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. Lisäksi hallituksella on valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 15 000 000 yhtiön B-osaketta ja se on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. Hallitus ei käyttänyt valtuutuksia vuoden 2012 aikana.

Valtuutusten sisältöä on kuvattu tarkemmin 14.3.2012 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut vuoden 2012 aikana muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.12.2012. B-osakkeita oli 78 531 766 kappaletta ja A-osakkeita 5 750 000 kappaletta 31.12.2012.  

B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake. Vuoden 2012 lopussa A-osakkeet oikeuttivat 57,73 prosenttiin ja B-osakkeet 42,27 prosenttiin äänivallasta yhtiössä. A-osakkeet ovat CapMan Oyj:n nykyisten senior partnereiden omistuksessa. A- ja B-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. CapMan Oyj:n osakkeet on liitetty arvo osuusjärjestelmään. Osakkeisiin liittyviä lunastuslausekkeita on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 23. Oma pääoma ja osakkeet.

Osakkeenomistajat ja johdon omistus

CapMan Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä nousi vuoden 2012 aikana 8,4 prosenttia ja oli 31.12.2012 6 137 (5 659 osakkeenomistajaa 31.12.2011).

Tilikaudella (26.9.2012) annettiin kaksi liputusilmoitusta liittyen 26.9.2012 toteutuneisiin osakekauppoihin. Ari Tolppasen määräysvaltayhtiö Oy Inventiainvest Ab:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosenttia ja osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti 15 prosenttia. Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti 5 prosenttia. Ari Tolppasen yhteenlaskettu välitön ja välillinen omistus CapMan Oyj:n osakkeista ei muuttunut kaupan johdosta.

CapMan julkisti 16.1.2013 tiedon liittyen Eläkekassa Verson 15.1.2013 liputettuun ja tilikaudella (29.11.2012) toteutuneeseen muutokseen CapMan Oyj:n omistuksessa. Ilmoituksen mukaisesti Eläkekassa Verson osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosenttia.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2012 suoraan ja määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 3 613 406 A- ja B-osaketta, jotka edustavat 4,28 prosenttia osakkeista ja 10,95 prosenttia äänivallasta. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja omistivat lisäksi vuoden lopussa yhteensä 125 000 2008A-optiota ja 590 000 2008B-optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän yhtiön B-osakkeita ja edustavat 0,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja 0,5 prosenttia yhtiön äänivallasta.

CapMan Oyj:n omistuksen jakautumista sektorikohtaisen luokituksen mukaan ja suuruusluokittain, yhtiön suurimpia omistajia, hallintarekisteröityjä osakkeita sekä yhtiön osakkeita koskevat lunastusvelvollisuuslausekkeet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 23. Oma pääoma ja osakkeet.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.12.2012. Omat osakkeet edustivat 0,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,02 prosenttia äänivallasta yhtiössä ja niiden markkina-arvo oli 22 091,16 euroa 31.12.2012. Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2012.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli tilikauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Yhden B-osakkeen merkintähinta 2008A-optioilla on 2,46 euroa ja 2008B-optioilla 0,89 euroa. Merkintäaika 2008A-optioilla alkoi 1.5.2011, ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 926 250 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 2 070 000 kappaletta 31.12.2012. Optio-ohjelman piirissä on kaikki johtoryhmän 7 henkilöä. Optio-ohjelman ehdot ovat saatavissa CapManin internetsivuilta.

Optio-ohjelmia ja yhtiön liikkeeseen laskemien optioiden vaikutusta yhtiön osakemäärään ja äänivaltaan on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 30. Osakeperusteiset maksut.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 0,84 euroa 31.12.2012 (1,01 euroa 31.12.2011). Vuoden 2012 keskikurssi oli 0,93 euroa (1,39 euroa), ylin kurssi 1,18 euroa (1,84 euroa) ja alin 0,81 euroa (0,90 euroa). CapManin osakkeita vaihdettiin 20,4 milj. kappaletta vuonna 2012 (24,1 milj. kappaletta), mikä vastasi 19,0 milj. euron (32,0 milj. euron) vaihtoa.

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.12.2012 oli 66,0 milj. euroa (79,3 milj. euroa 31.12.2011). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden tilikauden päätöskurssiin, oli 70,8 milj. euroa (85,1 milj. euroa).

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2013

Keskeiset kohdat CapMan-konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 julkistetaan osana CapManin vuoden 2012 sähköistä vuosikertomusta viikolla 9. CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.3.2013 klo 9.00 Helsingissä. Osakeyhtiölain vaatimat tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 27.2.2013.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

CapMan Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina osana yhtiön vuoden 2012 sähköistä vuosikertomusta viikolla 9, ja se on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Pitkittyessään levottomuus rahoitusmarkkinoilla saattaa vaikuttaa CapManin toimintaan irtautumisten viivästymisen sekä omien rahastosijoitusten käypien arvojen laskun kautta. Myös valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa kohdeyritysten arvostukseen.

Epävarman markkinatilanteen jatkuminen heijastuu todennäköisesti myös jo ennestään haastavaan varainhankintamarkkinaan vähentämällä rahastosijoittajien halukkuutta ja kykyä tehdä uusia sitoumuksia rahastoihin. Kilpailun odotetaan pysyvän kovana varainhankintamarkkinalla lähitulevaisuudessa, mikä saattaa vaikuttaa meneillään olevan varainhankinnan lopputulokseen. Varainhankinnan onnistuminen vaikuttaa hallinnoitavien pääomien määrään ja sitä kautta saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Hallinnointiliiketoiminnan kannattavuuden ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta lähitulevaisuudessa. Voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen ja rahastosijoitusten käypien arvojen kehityksen heikosta ennustettavuudesta johtuen liiketoiminnan tuloskehitystä on vaikea ohjata pitkällä aikavälillä.

Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen takaisinmaksuun. Riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvaan mahdolliseen käyttökatteen heilahteluun.

EU:n sääntelyhankkeista Basel III ja Solvenssi II rajoittavat eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin. Tällä on mahdollisesti vaikutusta myös CapManin varainhankintaan.

CapMan Oyj:n toimintaan liittyviä riskejä sekä riskienhallintaa on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 32. Riskienhallinta sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmistä.

Toimintaympäristö

Vuonna 2012 pääomasijoitustoimintaa leimasi haasteellisena jatkunut varainhankintamarkkina, hidastunut yrityskauppamarkkina ja rahoitusmarkkinoiden pitkittynyt epävarmuus. Pääomasijoitusrahastot ovat kuitenkin ylläpitäneet suosiotaan houkuttelevana sijoitusmuotona. Preqinin suorittaman kyselyn mukaan yli neljä viidestä aikoo sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin vähintään yhtä paljon kuluvan vuoden aikana viime vuoteen verrattuna. Vain 14 prosenttia vastanneista aikoo vähentää sijoituksiaan kyseiseen omaisuusluokkaan. Noin 40 prosenttia vastanneista pitää Eurooppaa houkuttelevana sijoitusalueena. Pieniin ja keskisuuriin yrityskauppoihin sijoittavat rahastot ovat edelleen suosittuja, ja yli puolet vastanneista aikoo sijoittaa tähän rahastolajiin.2

Myönteisistä asenteista huolimatta kilpailu varainhankinnassa on jatkunut kovana ja markkinoilla olevien rahastojen määrä kasvoi entisestään vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Lisääntyneen tarjonnan myötä sijoittajat ovat valikoivampia ja vuoden 2012 aikana päätökseen saadut varainhankintakierrokset olivat keskimäärin edellisvuotta pidempiä.3

Euroopassa yrityskauppamarkkina piristyi hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka koko vuoden aikana toteutuneiden kauppojen lukumäärä jäi vuosien 2011 ja 2010 tasoista.  Myös pohjoismaiset buyout-yrityskaupat seurasivat trendiä ja niiden määrä kaksinkertaistui vuoden viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna.4 Haastavassa markkinatilanteessa rahastot ovat vahvistaneet kohdeyrityksiään parantamalla niiden markkina-asemaa ja toimintakykyä jatkoyritysostojen (nk. add-on -yritysostojen) avulla. Jatkoyritysostojen lukumäärä on kasvanut reippaasti vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäviltä tasoilta.5 CapManin kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 599 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 53 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Eurooppalaisiin pankkeihin kohdistuvat taseen vahvistamispaineet heijastuvat myös pohjoismaisten pankkien toimintaan. Pankkirahoitusta on edelleen saatavilla, mutta pankkien keskittyminen suuryritysten rahoittamiseen on vaikeuttanut pienten ja keskisuurten yritysten lainansaantimahdollisuuksia. Sekä Suomessa että Ruotsissa pienet ja keskisuuret yritykset kokevat pankkirahoituksen saatavuuden vaikeutuneen.6 Myös Venäjällä pääomasijoitusten merkitys kasvurahoituksessa korostuu, kun pankkirahoituksen saatavuus pienille ja keskisuurille yrityksille on rajoitettua.   

Suomessa kiinteistökauppojen volyymi nousi KTI:n keräämien tietojen mukaan vuoden 2012 aikana 2,1 mrd euroon vuoden 2011 1,8 mrd eurosta. Ulkomaisten ostajien osuus pysytteli noin neljänneksessä vuotuisesta volyymista ja sijoittajien kiinnostus kohdistui pääosin vakaan vuokratuoton prime-kohteisiin.7 Ruotsissa kiinteistökauppavolyymi nousi noin 12,5 mrd euroon alan johtavien neuvonantajien ennakkotietojen perusteella.8 Koko Euroopan tasolla vuoden 2012 transaktiovolyymi säilyi edellisen vuoden tasolla.9 Vuokrien nousu pysähtyi Pohjoismaissa vuoden aikana ja kiinteistöjen vajaakäytössä oli Tukholmaa lukuun ottamatta pientä nousupainetta.10 Perinteisen pankkirahoituksen saatavuus säilyi läpi vuoden melko niukkana ja lainaehdot ovat kiristyneet. Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoiden kiinnostavuus sijoituskohteena on säilynyt hyvällä tasolla muun muassa INREV:in vertailussa.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista ja uskoo sijoitusten käypien arvojen muutosten olevan positiivisia kuluvan vuoden aikana. IPEVG arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja niiden markkina-arvojen kehitys sekä toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon.

Sääntely-ympäristö

Vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä EU:n AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) astui voimaan 21.7.2011 ja sen soveltamista ohjaava 2. tason AIFM-asetus julkistettiin 19.12.2012. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi on saatettava 22.7.2013 mennessä. Direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan arvioi, että se pystyy organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta sopeutumaan uuteen sääntelyyn hyvin.

CapMan seuraa aktiivisesti toimialaa koskevia muita sääntelyhankkeita mukaan lukien eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden pääomavaatimuksiin vaikuttavat Basel III ja Solvenssi II -hankkeet.

Näkymät vuodelle 2013

Hallinnointipalkkioiden kehitys vuonna 2013 riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen koosta ja ajoituksesta. Sopeutamme operatiivisen toiminnan kuluja vastaamaan hallinnointipalkkioiden tasoa ja ennakoimme hallinnointipalkkioiden kattavan kulut vuoden 2013 toisesta puoliskosta alkaen.

Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2013 aikana. Irtautumisten ajankohdat vaikuttavat Hallinnointiliiketoiminnan vuoden 2013 tulokseen rahastoilta saatavien voitonjako-osuustuottojen kautta, mikäli irtautuva rahasto on voitonjaon piirissä tai siirtymässä voitonjakoon irtautumisen myötä.

Rahastosijoitustoiminnan tulos riippuu pääosin sijoitusten arvonkehityksestä niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Jatkamme arvonluontityötä kohdeyrityksissämme ja uskomme, että rahastosijoitustemme käyvät arvot kehittyvät positiivisesti myös kuluvan vuoden aikana.

Arvioimme liikevoiton kasvavan vuoden 2012 tasosta.

 

CapMan Oyj

Hallitus


1 Bain & Company, Global Private Equity Report
2 Preqin Private Equity Spotlight January 2013
3 Preqin 2012 Private Equity Fundraising January 2013
4 Unquote Arle Q4 2012 Private Equity Barometer
5 Preqin Private Equity Spotlight December 2012
6 ECB Survey of the Access to Finance of SMEs November 2012, ALMI Företagspartner–Låneindikator Q4 2012
7 KTI Transaction Information Services January 2013
8 Fastighetsvärlden 7.1.2013: ”Fyra konsultbolag om 2012: Drygt 107 mdr i omsättning”
9 CBRE MarketView Q4 2012, European Investment Quarterly
10 Jones Lang Lasalle Nordic City Report Autumn 2012