Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin.  Tilikauden päättyessä avoimina olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin.

Sijoitukset

Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Jos sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattu arvonalennuksena kuluksi.

Saamiset

Saamiset koostuvat saamisista konserni- ja osakkuusyrityksiltä, myyntisaamisista, siirtosaamisista ja muista saamisista.  Saamiset kirjataan nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.  Saamiset on luokiteltu pitkäaikaiseksi, jos ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua.

Pitkäaikainen vieras pääoma

CapMan konsernin rahoitusriskien hallinta on keskitetty emoyhtiöön.  Rahoitusriskien hallintaperiaatteet on esitetty CapManin konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 32.

Joukkovelkakirjalaina esitetään pitkäaikaisena vieraana pääomana arvostettuna nimellisarvoon.  Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa laina takaisin 18.12.2013 ja sen jälkeen neljännesvuosittain.

Vuokrat

Vuokramaksut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.  Vuokrasopimusten jäljellä olevat vuokrat on esitetty liitetietojen vastuissa.  Vuokrasopimusten ehdot eivät poikkea tavanomaisista ehdoista.

Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset ovat vastaisia menoja, joiden suorittamiseen emoyhtiö on sitoutunut ja joista ei todennäköisesti kerry niitä vastaavaa tuloa, tai vastaisia menetyksiä, joiden toteutumista on pidettävä ilmeisenä.

Eläkkeet

Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna. Eläkkeet on järjestetty ulkopuolisen vakuutusyhtiön kautta.

Tuloutusperiaate

Liikevaihto sisältää palvelujen myyntiä konsernin yhtiöille.  Myynti tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu.

Tuloverot

Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai verokantoja, jotka on siihen mennessä käytännössä hyväksytty.

 

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)
1. Liikevaihto markkina-alueittain
EUR 2012 2011
Kotimaa 1 428 572 1 477 281
Ulkomaat 1 496 589 2 116 910
Yhteensä 2 925 161 3 594 191
2. Liiketoiminnan muut tuotot
EUR 2012 2011
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 187 338 0
Muut 2 054 535 1 246 769
Yhteensä 2 241 873 1 246 769
3. Henkilöstökulut
EUR 2012 2011
Palkat ja palkkiot 3 429 882 4 389 838
Eläkekulut 485 776 766 673
Muut henkilösivukulut 90 639 433 142
Yhteensä 4 006 297 5 589 653
Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 437 690 450 749
Hallituksen jäsenet 278 400 334 717
Henkilökunta keskimäärin tilikaudella 39 43
4. Poistot
EUR 2012 2011
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet 132 739 108 848
Muut pitkävaikutteiset menot 337 937 361 742
Koneet ja kalusto 96 725 117 483
Yhteensä 567 401 588 073
5. Liiketoiminnan muut kulut
EUR 2012 2011
Muut henkilöstökulut 202 841 -5 697
Toimisto-, puhelin- ja tietoliikennekulut 777 056 655 040
Matka- ja edustuskulut 418 137 443 185
Ulkopuoliset palvelut 1 947 295 1 880 055
Muut liiketoiminnan kulut 1 412 996 628 815
Yhteensä 4 758 325 3 601 398
Tilintarkastajan palkkiot
PricewaterhouseCoopers Oy,
KHT -yhteisö
Tilintarkastus 40 339 78 012
Veroneuvonta 16 433 4 930
Muut palvelut 39 691 101 887
Yhteensä 96 463 184 829
6. Rahoitustuotot ja -kulut
EUR 2012 2011
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 8 489 179 12 340 397
Osakkuusyrityksiltä 183 420 195 000
Muilta 27 229 0
Osinkotuotot yhteensä 8 699 828 12 535 397
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 183 836 170 378
Muilta 1 671 374 1 824 249
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 1 855 210 1 994 627
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -239 773 0
Muille -4 730 046 -4 587 637
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -4 969 819 -4 587 637
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5 585 219 9 942 387
7. Satunnaiset erät
EUR 2012 2011
Satunnaiset tuotot
Saadut konserniavustukset 3 775 000 2 700 000
8. Tuloverot
EUR 2012 2011
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -110 256 -794 720
Laskennalliset verot -183 332 -470 448
Yhteensä -293 588 -1 265 168
9. Aineettomat hyödykkeet
EUR 2012 2011
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 643 188 623 188
Lisäykset 185 000 20 000
Hankintameno 31.12. 828 188 643 188
Kertyneet poistot 1.1. -451 495 -342 647
Tilikauden poisto -132 739 -108 848
Kertyneet poistot 31.12. -584 234 -451 495
Kirjanpitoarvo 31.12. 243 954 191 693
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 2 155 606 2 061 204
Lisäykset 52 092 94 402
Hankintameno 31.12. 2 207 698 2 155 606
Kertyneet poistot 1.1. -1 493 667 -1 131 925
Tilikauden poisto -337 937 -361 742
Kertyneet poistot 31.12. -1 831 604 -1 493 667
Kirjanpitoarvo 31.12. 376 094 661 939
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 620 048 853 632
10. Aineelliset hyödykkeet
EUR 2012 2011
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 908 455 897 971
Lisäykset 0 10 484
Vähennykset -19 825 0
Hankintameno 31.12. 888 630 908 455
Kertyneet poistot 1.1. -724 152 -606 669
Tilikauden poisto -96 725 -117 483
Kertyneet poistot 31.12. -820 877 -724 152
Kirjanpitoarvo 31.12. 67 753 184 303
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 119 677 119 677
Kirjanpitoarvo 31.12. 119 677 119 677
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 187 430 303 980
11. Sijoitukset
EUR 2012 2011
Osakkeet ja osuudet konserniyrityksissä
Hankintameno 1.1. 71 370 192 61 584 456
Lisäykset 4 391 054 9 842 515
Vähennykset -1 021 009 -56 779
Hankintameno 31.12. 74 740 237 71 370 192
Osuudet osakkuusyrityksissä
Hankintameno 1.1. 5 675 117 5 573 568
Lisäykset 205 164 247 376
Vähennykset -13 184 -145 827
Hankintameno 31.12. 5 867 097 5 675 117
Muut sijoitukset
Hankintameno 1.1. 3 641 368 3 561 258
Lisäykset 314 301 258 709
Vähennykset -852 999 -178 599
Hankintameno 31.12. 3 102 670 3 641 368
Sijoitukset yhteensä 83 710 004 80 686 677
Konserniyritykset ja osakkuusyritykset esitetty konsernin liitetiedoissa kohdassa 31. Lähipiiriä koskevat tiedot
12. Pitkäaikaiset saamiset
EUR 2012 2011
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Lainasaamiset 4 127 000 5 927 000
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Lainasaamiset 18 720 765 18 681 685
Muut lainasaamiset 1 217 377 882 694
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 24 065 142 25 491 379
13. Lyhytaikaiset saamiset
EUR 2012 2011
Myyntisaamiset 97 980 125 517
Saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset 145 987 1 387 197
Lainasaamiset 2 220 228 3 508 005
Muut saamiset 4 721 240 3 572 013
Yhteensä 7 087 455 8 467 215
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Myyntisaamiset 29 132 0
Siirtosaamiset 661 639 830 724
Yhteensä 690 771 830 724
Lainasamiset 18 677 736 261
Muut saamiset 3 443 152 16 148
Siirtosaamiset 644 700 709 086
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 11 982 735 10 884 951
14. Oma pääoma
EUR 2012 2011
Osakepääoma 1.1. 771 587 771 587
Osakepääoma 31.12. 771 587 771 587
Ylikurssirahasto 1.1. 38 968 186 38 968 186
Ylikurssirahasto 31.12. 38 968 186 38 968 186
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 6 999 745 6 999 745
Vähennykset -4 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 6 999 741 6 999 745
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 6 774 641 10 449 398
Osingonjako -5 897 883 -10 113 812
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 876 758 335 586
Tilikauden voitto 4 901 641 6 439 055
Oma pääoma yhteensä 52 517 913 53 514 159
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta
Voitto edellisiltä tilikausilta 876 758 335 586
Tilikauden voitto 4 901 641 6 439 055
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 999 741 6 999 745
Yhteensä 12 778 140 13 774 386
Emoyhtiön osakepääoman jakautumisesta osakelajeittain sekä niitä koskevat määräykset
Kpl 2012 2011
kpl kpl
A-sarja (10 ääntä/osake) 5 750 000 5 750 000
B-sarja (1 ääni/osake) 78 531 766 78 531 766
15. Pitkäaikainen vieras pääoma
EUR 2012 2011
Joukkovelkakirjalaina 29 000 000 29 000 000
Lainat rahoituslaitoksilta 22 678 465 28 752 822
Muut velat 101 772 73 420
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 51 780 237 57 826 242
16. Lyhytaikainen vieras pääoma
EUR 2012 2011
Ostovelat 481 844 251 897
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 990 275 036
Muut velat 4 955 909 1 955 000
Siirtovelat 239 773 0
Yhteensä 5 196 672 2 230 036
Lainat rahoituslaitoksilta 9 785 207 6 250 000
Muut velat 87 567 263 835
Siirtovelat 1 303 591 2 456 684
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 16 854 881 11 452 452
17. Vastuusitoumukset
EUR 2012 2011
Muut vuokrasopimukset
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Yhden vuoden kuluessa 137 891 221 592
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 68 747 201 130
Yhteensä 206 638 422 722
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Yhden vuoden kuluessa 1 154 817 1 311 126
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 2 297 321 3 452 138
Yhteensä 3 452 138 4 763 264
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 60 000 000 60 000 000
Lainasitoumukset Maneq -rahastoihin 5 113 321 6 026 566
Muut vastuusitoumukset 484 349 1 106 490
Jäljellä olevat sijoitussitoumukset rahastoihin
Oman pääoman ehtoiset rahastot 1 055 368 1 275 716
Rahastojen rahastot 447 178 346 514
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 1 502 546 1 622 230