Emoyhtiön tase (FAS)
EUR Liitetieto 31.12.2012 31.12.2011
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 9 620 048,04 853 631,71
Aineelliset hyödykkeet 10 187 429,96 303 979,97
Sijoitukset 11
Osuudet saman konsernin yrityksissä 74 740 236,53 71 370 192,31
Osuudet osakkuusyrityksissä 5 867 097,50 5 675 117,41
Muut sijoitukset 3 102 670,89 3 641 367,98
Sijoitukset yhteensä 83 710 004,92 80 686 677,70
Pysyvät vastaavat yhteensä 84 517 482,92 81 844 289,38
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 12 24 065 142,55 25 491 378,53
Lyhytaikaiset saamiset 13 11 982 734,77 10 884 951,17
Rahoitusarvopaperit 41 497,55 41 425,20
Rahat ja pankkisaamiset 546 173,27 4 530 809,17
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 36 635 548,14 40 948 564,07
Vastaavaa yhteensä 121 153 031,06 122 792 853,45
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 771 586,98 771 586,98
Ylikurssirahasto 38 968 186,24 38 968 186,24
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 999 740,67 6 999 744,89
Edellisten tilikausien voitto 876 758,27 335 586,30
Tilikauden voitto 4 901 641,03 6 439 054,66
Oma pääoma yhteensä 52 517 913,19 53 514 159,07
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 15 51 780 236,87 57 826 242,00
Lyhytaikainen vieras pääoma 16 16 854 881,00 11 452 452,38
Vieras pääoma yhteensä 68 635 117,87 69 278 694,38
Vastattavaa yhteensä 121 153 031,06 122 792 853,45