Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)
EUR 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen satunnaisia eriä 1 420 229 5 004 223
Rahoitustuotot ja -kulut -5 585 219 -9 942 387
Oikaisut liikevoittoon/-tappioon 1 799 309 588 073
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -2 028 567 933 524
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -1 567 053 -5 551 986
Maksetut korot -4 968 031 -4 790 962
Saadut korot 1 424 609 727 346
Saadut osingot 8 699 828 12 535 397
Maksetut verot -183 333 -1 480 765
Liiketoiminnan nettorahavirta -988 228 -1 977 537
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -237 092 -124 886
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 704 250 0
Investoinnit muihin sijoituksiin -1 333 884 -2 801 781
Myönnetyt pitkäaikaiset lainat -1 591 876 -4 367 587
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 1 549 149 8 681 441
Luovutustulot muista sijoituksista 2 054 535 0
Investointien nettorahavirta 1 145 082 1 387 187
Rahoituksen rahavirrat
Myönnetyt lyhytaikaiset lainat -600 000 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 2 400 000 0
Myönnetyt lyhytaikaiset lainat -5 805 000 -3 997 101
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 4 183 000 1 015 000
Myönnetyt pitkäaikaiset lainat 40 000 000 0
Rahalaitoslainojen takaisinmaksut -42 196 535 -6 250 000
Maksetut osingot -5 897 883 -10 113 812
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitusrahastot -72 -415
Saadut konserniavustukset 3 775 000 2 700 000
Rahoituksen nettorahavirta -4 141 490 -16 646 328
Rahavarojen muutos -3 984 636 -17 236 678
Rahavarat tilikauden alussa 4 530 809 21 767 487
Rahavarat tilikauden lopussa 546 173 4 530 809