Tilinpäätös

Avainluvut - Konserni

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Milj. euroa 2008 2009 2010 2011 2012
Liikevaihto 36,8 36,3 38,1 32,4 27,3
Hallinnointipalkkiot 29,6 33,3 32,9 27,1 23,9
Voitonjako-osuustuotot 4,1 0,0 2,6 3,1 1,8
Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,4 2,4 1,6 1,0 0,0
Muut tuotot 0,7 0,6 1,0 1,2 1,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 23,0 0,6 0,2
Operatiivisen toiminnan kulut -29,8 -33,0 -42,8 -34,9 -30,3
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -13,4 -3,3 2,7 12,8 5,3
Liikevoitto / -tappio -6,3 0,1 21,0 11,1 2,6
Rahoitustuotot ja -kulut -2,0 -0,2 0,6 0,6 0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -2,4 1,3 2,4 2,1 0,6
Tulos enen veroja -10,7 1,2 23,9 13,7 3,3
Konsernin tilikauden tulos -8,1 0,1 17,6 11,1 2,7
Oman pääoman tuotto, % -11,8 0,2 20,8 12,4 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,3 2,8 19,7 11,9 4,2
Omavaraisuusaste, % 50,3 55,1 58,5 61,9 63,1
Nettovelkaantumisaste, % 30,0 34,8 7,3 14,4 30,7
Osingonjako* 0,0 3,4 10,1 5,9 0,0
Henkilöstön määrä (tilikauden lopussa) 141 150 150 122 109
Osakekohtaiset tunnusluvut
2008 2009 2010 2011 2012
Tulos/osake, laimentamaton, senttiä -10,2 -3,0 17,7 10,1 0,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -9,8 -3,0 17,7 10,1 0,3
Oma pääoma/osake, senttiä 86,1 94,2 107,7 104,7 98,6
Osinko/osake, senttiä * 0,0 4,0 12,0 7,0 0,0
Osinko/tulos*, % 0,0 0,0 68,0 70,0 0,0
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän keskiarvo tilikauden aikana (1 000) 80 433 83 016 84 255 84 255 84 255
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa (1 000) 81 458 84 282 84 282 84 282 84 282
Ulkona olevien osakkeiden määrä (1 000) 81 323 84 255 84 255 84 255 84 255
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet tilikauden lopussa (1 000) 136 26 26 26 26
* Vuodelta 2012 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.
Joukkovelkakirjalaina 29 milj.euroa on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa.

 Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan tulos
Milj. euroa 2012 2011
Liikevaihto 27,3 32,4
Hallinnointipalkkiot 23,9 27,1
Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,0 1,0
Voitonjako-osuustuotot 1,8 3,1
Muut tuotot 0,2 1,2
Liikevoitto/-tappio -2,3 -1,1
Tulos -2,6 -1,7

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoitustoiminnan tulos
Milj. euroa 2012 2011
Sijoitusten käyvän arvon muutos 5,3 12,8
Liikevoitto/-tappio 4,9 12,2
Tulos 5,3 12,8