CapMan-konsernin sähköisen vuosikertomuksen yleiset käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin käytät www-palveluamme. CapMan Oyj (CapMan) myöntää www-palvelujen käyttäjälle oikeuden käyttää palvelua vain sillä edellytyksellä, että käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot.

Nämä käyttöehdot soveltuvat kaikkiin CapManin www-palveluihin.

Joissakin yksittäisissä www-palvelujen dokumenteissa tai palveluissa saattaa olla maininta erityisistä niitä koskevista lisäehdoista.

1. Rajatut käyttöoikeudet
Kaikenlainen CapManin www-palvelujen sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain CapManilta etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. CapMan sallii kuitenkin näiden palvelujen osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen aina, että CapManin mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta.

Vuosikertomuksen tekstejä, lehdistötiedotteita ja muuta julkistettua materiaalia saa käyttää, mikäli lähde mainitaan. Näissä palveluissa annettua tietoa ei saa muuttaa tai muokata ilman CapManin kirjallista lupaa.

2. Vastuunrajoitus
Www-sivujen sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" ja www-sivujen ja niillä esitettyjen tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä. CapMan ei anna mitään takuuta näiden www-sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä tai mahdollisesti havaittujen virheiden korjaamisesta eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

CapMan ei takaa sitä, että nämä www-sivut ovat käytettävissä keskeytyksettä tai virheettömästi. CapMan pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. CapMan ei takaa sitä, että nämä www-sivut tai sen käyttämä www-palvelin ovat vapaita viruksista tai vastaavista haittatekijöistä.

CapMan ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai tietojen tarjoamisen tai niiden keskeytymisen aiheuttamista vahingoista olivatpa ne mitä laatua tahansa, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu CapManille tai vaikka CapManilla tai sen edustajalla olisi ollut tieto sivuilla olevasta virheestä. CapManin vastuu näiden sivujen sisällöstä on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

3. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
Näiden palvelujen sisällön omistavat CapMan Oyj ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa. CapMan-tavaramerkki ja kaikki CapMan-konsernin tavaramerkit ovat CapManin tavaramerkkejä.

4. Ulkopuolisten toimittama materiaali
Jos ulkopuolinen taho toimittaa CapManin www-sivuille tarkoitettua materiaalia, esimerkiksi sähköpostin kautta tai www-palvelujen välityksellä, on hän sitoutunut noudattamaan seuraavia ehtoja: CapManilla on oikeus julkaista toimitettu aineisto. Toimittaja on vastuussa toimittamansa materiaalin julkaisukelpoisuudesta. Toimittaja on korvausvelvollinen, jos kolmas osapuoli esittää CapManille vaatimuksia
toimitetun aineiston johdosta. Toimittaja sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia CapMania kohtaan toimittamaansa aineistoon liittyen.

5. Linkitys ja kolmannen osapuolen aineistot
Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Linkin sisällyttäminen näille sivuille ei tarkoita, että CapMan suosittelisi tai mainostaisi viitattuja sivuja. CapMan ei vastaa tiedoista tai aineistoista, joita kolmannet osapuolet tarjoavat omissa www-palveluissaan.

CapMan ei myöskään vastaa www-sivuillaan julkaistun kolmansien tuottaman materiaalin tai tiedon sisällöstä.

6. Suhde sijoitussuosituksiin
Näillä www-sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena kenenkään taholta. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena. Näille www-sivuille ei sisälly tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja (sisältäen CapMan Oyj:n arvopaperit sekä CapMan-konsernin hallinnoimien
rahastojen kohdeyhtiöiden arvopaperit), eikä myöskään neuvoa tai kehotusta näiden toimien tekemiseen tai niihin liittyen. Näille www-sivuille ei myöskään sisälly tarjousta tai kehotusta sijoittaa CapManin hallinnoimiin rahastoihin.

7. Lokien käyttö
Kaikki liikenne CapManin internetsivuilla kirjautuu lokiin.

Lokin tarkoitus on tuottaa informaatiota:

  • palveluiden käyttömääristä
  • mitä palveluita on/ei ole käytetty
  • palveluiden käyttöajankohdasta
  • käyttäjien maantieteellisestä jakaumasta
  • käytetystä IT-tekniikasta
  • virhetilanteista

Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja (nimi, osoite, syntymäaika tms.) ei kerätä. Mikäli sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat näitä palveluja, ota yhteyttä: communications@capman.com

8. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.